סימן תרפ"ט

סימן תרפ"ט - מי חייב במקרא מגילה

סעיף א'

הכל חייבים בקריאת מגילה גברים נשים וכן מחנכים את את הילדים.

מסביר המשנה ברורה שלמרות שמצות קריאת מגילה תלויה בזמן, וכלל בידינו כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות מצוות פורים חריג מפני שאף הנשים היו באותו הנס של חג הפורים.

סעיף ב'

אפשרי לקיים את מצוות מקרא מגילה בשני דרכים:

 1. לקרוא מגילה
 2. לשמוע מגילה

אבל חובה לשמוע מגילת אסתר  מפי מי שמחויב בה למעט:

חרש

חרש כוונה שיכול לדבר ואינו שומע, למרות שהדין במגילה שאדם הקורא יוצא ידי חובה למרות שהוא לא משמיע לעצמו באוזן אם כן מדוע החמירו לא לצאת ידי חובה מחרש ובמה הוא גרוע מאדם רגיל שקורא בלי לשמוע?

שתי סיבות נאמרו בדבר:

 1. משום פרסומי ניסא החמירו
 2. אדם רגיל יש ביכולתו להשמיע לאוזנו ולכן אף אם לא השמיע יוצא ידי חובה חרש אין ביכולתו ובכך ניהיה גרוע.

בכל מקרה הנידון הנ"ל בחרש גמור אבל כבר שמיעה יוצאים ידי חובה ממנו.

 • יש חולקים על השו"ע הובא במשנה ברורה וסוברים שניתן לצאת ידי חובה גם מפי חרש גמור
 • לכל השיטות לכתחילה אין להעמיד חרש וגם המיקלים הכוונה בדיעבד.
 • אדם כבד שמיעה בבאם מחזיק מגילה כשרה וקורא זה הדרך הטובה ביותר, ובאם מחזיק חומש יש להשלים את המילים בפיו שפספס

קטן

למרות שגם קטן חייב בשמיעת מגילה, אבל אינו יכול להוציא גדול משום שהחיוב כלפי הקטן הוא תרי דרבנן.

ואילו כלפי הגדול הוא חד דרבנן.

 • מעיר המשנה ברורה שלגבי חנוכה הביא השו"ע להקל שקטן יכול להוציא גדול במצוות הדלקת נרות ולכאורה הוא הדין לעניין מגילה ויש מאחרונים שכתבו בשעת הדחק קטן יכול להוציא ידי חובה גדול

אישה

כתב השו"ע יש אומרים שאישה לא יכולה להוציא ידי חובה את האיש

מסביר המשנה ברורה שהסיבה שפסולה מפני כבוד הציבור וגם להוציא ידי חובה יחיד אינה יכולה משום לא פלוג.

סיבה נוספת משום שאישה חייבת בשמיעה ולא בקריאה ולכן כלפי איש נקראת שאינה מחויבת בדבר.

* אישה יכולה להוציא ידי חובה אישה

אישה שקוראת מגילה לעצמה

תברך לשמוע מגילה נציין את דברי המגן אברהם שסובר שלכתחילה אישה לא תקרא מגילה.

סעיף ג'

אנדרוגינוס יכול להוציא ידי חובה אדם שבאותו הסטטוס כמוהו ממה נפשך אם נחשב כזכר /נקבה /מין בפני עצמו חברו הוא באותו מעמד כמוהו.

טומטום ומי שחציו עבר לא יכול להוציא אחרים ידי חובה

סעיף ד'

אדם שנדר הנאה מחברו יכול לצאת ידי חובה משום שמצוות לא להנות נתנו

סעיף ה'

מקום שאין מנין האם כל אדם יקרא לעצמו או אחד יקרא בשביל כולם

אם אחד יודע והשאר אינם יודעים

מי שיודע יקרא עבור כולם

אם כולם יודעים לקרוא מגילה

שיטת השו"ע כל אדם יקרא לעצמו משום שאין יחיד מוציא לכתחילה אחרים אלא בעשרה כמו תפילה ולד דמי לתקיעת שופר

שיטת מגן אברהם- עדיף שאחד יקרא עבור כולם משום ברוב עם הדרת מלך

סעיף ו'

מנהג טוב להביא את הילדים הקטנים לבית הכנסת לשמוע מגילה משום חינוך ולחנכם במצוות פרסומי ניסא וזה הסיבה שיש 4 הפסוקים שאומרים בקול רם במגילה כדי לעור את הקטנים

 • אין להביא ילדים מפריעים
 • יש להקפיד להביא את הילדים על מנת שישמעו את המגילה ולא בתוך מטרה לעשות את הרעש.
 • כדאי שלכל אדם יהיה מגילה כשרה שאם יפספס מילה או שנים יוכל להשלים בעצמו לכתחילה מתוך מגילה כשרה

תרומות בחג הפורים

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)