סימן תרפ"ז

חיוב קריאת מגילה

סעיף א'

אדם חייב לקרוא את המגילה פעמיים לילה ויום, ושל לילה זמנה כל הלילה ושל יום זמנה כל היום.

מגילה של יום לכתחילה יש לקרוא מנץ החמה אבל בדיעבד כבר מעלות השחר יוצא ידי חובה והסיבה שאמרו מנץ החמה שמא יבוא ויקדים לפני עלות השחר.

המקור להנ"ל גמרא מסכת מגילה 

חיוב הקריאה נלמד בדף ד. ואמר רבי יהושוע בן לוי חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לקרוא אותה שוב ביום

לגבי דין הזמן למדנו בדף כ אין קוראים את המגילה עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר יצא ידי חובה

סעיף ב' 

דין ביטול תלמוד תורה מפני קריאה מגילה.

מקור מסכת מגילה ג:

אמר רבא עבודה > מקרא מגילה עדיף.

תלמוד תורה> מקרא מגילה עדיף

תלמוד תורה > מת מצווה עדיף

מקרא מגילה > מת מצווה עדיף— גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה.

פסק השו"ע כדברי הגמרא שקריאת מגילה קודמת לכל חוץ ממת מצווה שאין לו קוברים שהפוגע בו קוברו תחילה ואחר כך קורא. כלומר שקבורת המת יותר חשובה מקריאת מגילה.

משנה ברורה ס"ק ח -אדם שיש לו מי שיטפל בו והוא לא מת מצווה האם גם עליו נאמר הציווי להקדימו מפני קריאת מגילה?

מחלוקת:

מלשון הרמ"א משמע שגם אדם שיש לו מי שיטפל בו מגיע לו שיבואו אליו וידחו את המגילה שיהיה לו יותר מלווים כדי צרכו.

המ"א – חלק על הרמ"א וסובר שהאמור בהלכה מדובר דווקא על מת מצווה שאין לו מי שיטפל בו שאז הוא קודם.

אם יש מצוות קריאת מגילה ומצווה דאורייתא ואי אפשר לעשות שתיהם

שיטת רמ"א – מצווה דאורייתא קודמת למגילה

משנ"ב בשם הט"ז – מגילה קודמת ודוחה מצווה דאורייתא

האם מת מצווה קודם גם על חשבון כך שתתבטל מצוות קריאת מגילה לגמרי ?

שיטת הרמ"א אם נמצאים בסמוך לצאת הכוכבים מגילה קודמת מפני שאפשר לקיים את הקבורה בלילה

שיטות פוסקים אחרים גם באופן שידחה מגילה לגמרי עדיין מת מצווה קודם- אבל וודאי שהכוונה מת מצווה דווקא.

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)