סימן תרפ"ה

סדר ארבע פרשיות

ארבע פרשיות שתקנו החכמים

תוכן עניינים

הקדמת המשנה ברורה

חז"ל תקנו לקרוא ארבע פרשיות מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן לזיכרון ארבע דברים

שקלים – זכר מחצית השקל שהרי באחד באדר משמיעים על השקלים לצורך השתתפות בקרבן התמיד

זכור- לקיים מצוות זכירת עמלק וקוראים בשבת שלפני פורים לסומכה למעשה המן שהיה מזרע עמלק.

פרה – מצוות פרה אדומה מטרתה לטהר את עם ישראל ולהיות מוכנים לעשות פסח בזמנו

החודש- מצוות קידוש החודש מצווה דרבנן לקדש את חודש ניסן.

סעיף א' שו"ע

ראש חודש אדר שחל בשבת מוציאים שלוש ספרי תורה וקוראים בראשון פרשת השבוע . בשני פרשת ראש חודש, ובשלישי פרשת שקלים.

משנה ברורה ס"ק ב'

נאמר בפרשת ראש חודש "זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה"

ולכאורה יש כאן כפילות בלשון הפסוק מכאן למדו שיש לך חודש שאתה צריך לחדשו מתרומה חדשה ולמדו בגמרא מסכת מגילה בגזירה שווה שזהו חודש ניסן לכן מבקשים כסף באדר עבור התרומה החדשה של חודש ניסן וכיום מקיימים את העניין על ידי קריאת הפרשה

מה דין אם שכחו לקרוא בתורה את ארבע פרשיות?

תלוי:

אם גמרו לקרוא את ההפטרה הרגילה אזי יחזרו ויוציאו ספר תורה חדש יעלה אדם לתורה לפרשייה המתאימה לשבת יאמרו קדיש ואז יקראו את ההפטרה הנכונה בלי הברכות לפניה ולאחריה מכיוון שכבר אמרו אותם קודם.

אם ברך את הברכות שקודם ההפטרה יקרא כמה פסוקים שלא יהיה ברכה לבטלה ויחזרו לקרוא את הפרשייה המתאימה ואת ההפטרה יאמרו עם הברכות שלאחריה בלבד.

טעו וקראו באדר ראשון את ארבע פרשיות

שיטת הבית יוסף- אין צריך לחזור

שיטת הדרכי משה – צריך לחזור

ולעניין מגילה לכו"ע אם טעה וקרא בראשון צריך לחזור ולקרוא באדר שני.

משנה ברורה ס"ק ג

מפטירים "ויכרות יהוידע" משום ששם נזכר עניין נדבה למשכן.

ההסבר לכך שקוראים את הפטרת שקלים ולא הפטרת ראש חודש למרות שהיא תדירה, כאן מה שקובע זה הפרשייה ממנה סיימת את קריאת התורה

ס"ק ה'

הסדר שקוראים קודם פרשת השבוע לאחר מכן ראש חודש ורק לאחר מכן את הפרשייה המתאימה

אם היה טעות והקדים נגיד את שקלים לראש חודש, יקרא את ראש חודש לאחר קריאת השקלים בתור המפטיר ויקרא את הפטרת ראש חודש ולא את הפטרת שקלים.

סעיף ב'

בשבת שניה מוציאים שני ספרים 1. פרשת השבוע 2. פרשות זכור.

ומפטירים בנביא שמואל "פקדתי את אשר עשה לך עמלק"

סעיף ג'

בשבת שלישית שהוא ט"ו אדר מפסיקים שבת רביעית קוראים פרשת פרה ומפטיר "וזרקתי עליכם מים טהורים".

סעיף ד'

שבת חמישית קוראים פרשת החודש. ומפטירים  בראשון באחד לחודש.

סעיף ה'

הנ"ל זה במצב שראש חודש אדר חל בשבת שאז:

שבת ראשונה- שקלים (א)

שנייה- זכור 

שלישית- הפסקה

רביעית- פרה

חמישית -החודש.

אם ראש חודש חל באמצע שבוע אזי השו"ע נותן לנו סימנים:

זט"ו- אם חל ראש חודש בשבת ההפסקה בשבת שלישית ט"ו.

ב"ו ראש חודש חל בשני אזי שבת שקלים תיהיה בחודש שבט שבת לפני ראש חודש וההפסקה תיהיה בשבת שנייה ו' אדר

ד"ד- ראש חודש חל ברביעי אזי שבת שקלים תיהיה בחודש שבט שבת לפני ראש חודש וההפסקה תיהיה בשבת שנייה ד' אדר

ו"ב י"ו- – ראש חודש חל בשישי אזי שבת שקלים תיהיה בחודש שבט שבת לפני ראש חודש וההפסקה תיהיה בשבת שנייה ב' אדר.

ובנוסף הפסקה נוספת בין פרשת זכור לפרה בט"ז אדר.

סעיף ז'

יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה הם מהתורה לכן יש להקפיד להגיע לבית כנסת

משנה ברורה ס"ק ז

פרשת זכור מהתורה שהרי כתוב "זכור את אשר עשה לך עמלק"

ועניין זכירה היא באמירה מתוך ספר דווקא.

יש לבעל קורא לכוון להוציא ידי חובה את הקהל והקהל יכוון לצרת ידי חובה מאת הבעל קורא.

 

ס"ק טו

פרשת פרה למרות דברי השו"ע הרבה פוסקים כתבו שהיא דרבנן אבל עדים גם במצוות דרבנן יש צורך בכוונה

ט"ז

הסיבה שמי שגר רחוק צריך לטרוח לבוא לשמוע זכור בציבור מכיוון שעיקר המצווה היא מדאורייתא.

למרות שעניין המניין הוא דרבנן.

שאלה מה עדיף זכור במניין או מגילה במניין?

רוב הפוסקים- עדיף זכור במניין ומגילה ביחיד

המגן אברהם- עדיף מגילה במניין ומצוות זכירת עמלק יצא ידי חובה בקיראת התורה של פורים ויבוא עמלק

המשנה ברורה דחה דברי המ"א משום שעיקר עניין הזכירה הוא מה שמתואר בפרשת "

זכור"

יח

זכר ספר עם בצירה או בסגול יש לומר בשני האופנים

אב הרחמים מחלוקת האם אומרים בשבתות אלו.

ארבע פרשיות