ברוכים הבאים לאתר של בית חב"ד – המרכז מידע הילכתי אודות פורים  וכולל, בין היתר, אפשרות לבצע מתנות לאביונים ומחצית השקל אונליין באתר

 בכך שאתה משתמש באתר או באפליקציה של בית חב"ד ליובאוויטש רעננה ח.פ 580111771  או כל שם אחר שישונה בעתיד (להלן: "החברה" ו/או "האפליקציה" ו/או "האתר"  אתה מקבל על עצמך את תנאי הסכם זה (להלן: "ההסכם").

הנך מצהיר כי גילך מעל 18. האמור בהסכם זה מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

אם אינך מסכים לקבל על עצמך את ההסכם, הנך מתבקש שלא להוריד את האפליקציה ולא להשתמש בה ו/או באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם בעתיד, ובכך שהנך ממשיך להשתמש באתר אתה מסכים לשינויים ולעדכונים אלו. החברה תודיע על שינויים אלו במייל, לפי המייל שציינת ברישום או בהודעה באפליקציה/ באתר.

בכפוף להסכם זה, החברה נותנת לך זכות שימוש באפליקציה/ אתר, שאינה ניתנת להעברה או הסבה, וללא זכות לתת רישיון לאחר לעשות שימוש באפליקציה/באתר. כמו כן, אסורה הפצה, שכפול או העתקה של התכנה או כל חלק מתוך האפליקציה/ האתר ו/או התוכן באתר ובאפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

אתה מסכים להשתמש בשירות על בסיס "כמו שהוא", וללא זכות לטעון או לדרוש אחרת מהחברה.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. 

ביטול עסקאות

ניתן לבטל עסקה בהתאם לחוק הגננת הצרכן בפרק הזמן המוגדר בחוק ההחזר יבוצע ישירות לכרטיס בו בוצע החיוב

מידע כללי

החברה אינה אחראית על מתן חוות דעת של משתמשים ואם הסתמכת על חוות דעת כזו, זו אחריותך בלבד.

האתר מכיל קישורים לאתרים מסחריים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

הנך מודע לכך שהאתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הנך אחראי לכל תוכן שהנך מעלה או מפיץ באמצעות החברה.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיתכן ויהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

הנך מסכים שלא להעלות תכנים שהם לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, פרונוגרפיים או שמפרים זכויות קניין רוחני של צד ג' או תכנים המפרים הוראות הסכם זה. לחברה שיקול דעת בלעדי בהחלטה האם התוכן ראוי להיות מועלה לאפליקציה/ לאתר או להיות מוסר ממנה/ו ולא תהיינה לך שום טענה ו/ או דרישה כלפי החברה בגין הסרת תוכן על ידה.

מבלי לגרוע מזכויות החברה על-פי כל דין, בעצם שימושך באתר הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בעקבות חוות דעת או כל תוכן אחר שתעלה לאתר וכן מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב הפרה על-ידיך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי הסכם זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

החברה אינה אחראית על נכונות כלל הפרטים הכתובים באתר

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

החברה אינה מתחייבת שהשירות יינתן ללא שגיאות תכנה או יהיה באיכות מסויימת או יתאים לציפיותיך.

חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוצעים תחת תנאי רישיון של "קוד פתוח". ייתכנו חלקים בתנאי רישיונות הקוד הפתוח שיגברו על תנאי הסכם זה, ובשימוש בהחברה הינך מסכים לכך ומודע לכך. למידע נוסף בדבר "קוד פתוח" ראה: http://opensource.org/licenses/mit-license.html.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

אינך מורשה להשתמש באתר לכל פעילות שאינה חוקית או לכל מטרה שאינה מורשית על פי הסכם זה. בשימושך באתר אסור לך להפר כל חוק ובכלל זה חוקים הנוגעים לקניין רוחני מכל סוג שהוא. במקרה שתפר חוקים כאמור, והחברה תתבע עקב כך או ייגרם לה נזק מכך, הנך מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תביעה כאמור.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות וזאת אף ללא הודעה.

הנך רשאי לבטל את חשבונך בכל עת במשלוח הודעת אימייל לכתובת: chabad770ra@gmail.com

בעשותך כן, החברה רשאית למחוק את כל נתוני חשבונך, כולל כל המידע שהיה בו.

החברה רשאית לבטל את חשבונך בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים או כל נזק אחר. 

בכל מקרה גבול האחריות של החברה כלפיך יהיה מוגבל לסכום אותו שילמת לחברה בגין השירות, באם שילמת.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות שירותים מסויימים בתשלום וכן להתנות שימוש באתר ו/או באפליקציה ברישום.

חלקים מהאתר עשויים להכיל זכויות יוצרים או קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון: זכויות יוצרים של מפרסמים בעסקיהם וכיו"ב. הנך מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים אלו.

זכויות המשתמש על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או הסבה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

על הסכם זה יחול דין תורה, מוסכם שבית הדין הרבני בצפת ישמש כבורר בכל הנוגע למחלוקת שתיווצר עקב השימוש באתר

מדיניות פרטיות 

*מטעמי נוחות המדיניות נכתבה בלשון זכר אך הכוונה לזכר או נקבה.

מידע שאנו אוספים

בהתאם לשירותים שבהם אתה משתמש, אנו אוספים מידע מסוים.

פעולות שאתה עושה ומידע שאתה מספק

אנו אוספים תוכן ומידע נוסף שאתה מספק כשאתה משתמש בשירותים שלנו, כולל כשאתה נרשם לחשבון, יוצר או משתף, ושולח הודעות או מקיים תקשורת עם אחרים. מידע זה יכול לכלול מידע בתוכן שאתה מספק או אודותיו. אנו אוספים גם מידע אודות השימוש שלך בשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן שאתה צופה בהם או מקיים עמם אינטראקציה, או התדירות ומשך הזמן של הפעילויות שלך.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (Geo-location), סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש, מספר זיהוי של מכשיר הקצה (Device ID), ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד.

מידע על מכשירים

אנו שומרים מידע אודות הטלפונים הניידים שבהם התקנת את השירותים שלנו. כגון: דגם המכשיר, מספר סידורי ומערכת ההפעלה.

איך אנו משתמשים במידע זה?

אנו משתמשים בכל המידע העומד לרשותנו כדי לספק את השירותים שלנו ולתמוך בהם וכן להציג לך תכנים שמתאימים לך.

כללי

אנו יכולים לספק את השירותים שלנו, להתאים אישית תוכן ולהציע לך הצעות על ידי שימוש במידע זה כדי להבין מה התכנים שאתה מתעניין בהם, בשירותים שלנו ומחוץ להם.

אנו משתמשים במידע העומד לרשותנו כדי לעזור לאמת חשבונות ופעילות ולקדם בטיחות ואבטחה בשירותים שלנו ומחוץ להם, למשל על ידי חקירת פעילות חשודה או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו.

אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות כדי לספק ולתמוך בשירותים שלנו ובכל אחד מהשימושים המוזכרים ומתוארים בסעיף זה של המדיניות שלנו.

אם לא נתבקש אחרת, אנו רשאים לשלוח לך, מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתנו, בדואר רגיל ו/או אלקטרוני מידע פרסומי ו/או אחר, בין אם מידע שהאתר יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מגורמים שלישיים. בכל שלב תוכל לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה ולחדול מלקבל מאיתנו דואר כאמור. מובהר בזאת, כי לא נמסור פרטים אישיים שלך, ללא הסכמתך, לצדדים שלישיים.

שינוי בעלות

במקרה של שינוי בבעלות או בשליטה, באופן מלא או חלקי באתר שלנו או האפליקציה שלנו אנו עשויים להעביר את המידע שלך לבעלים החדשים.

אנו מאחסנים נתונים כל עוד הם נחוצים כדי לספק שירותים לך ולאחרים. המידע המשויך לחשבון שלך יישמר עד למחיקת החשבון. שמירת המידע על ידנו תהיה מוגבלת בזמן לפי שיקול דעתנו.

תוכל למחוק את חשבונך בכל עת. בעת מחיקת החשבון, אנחנו מוחקים מידע שהכנסת, כגון: פרטיך, וכו'.

מדיניות כלפי ילדים

השירותים שלנו מוצעים לילדים מגיל 18 ומעלה. אם נגלה חיבור של ילד מתחת לגיל זה, ננקוט במעשים למחיקת חשבונו ומחיקת המידע שהועלה על ידו.

דרישות משפטיות

אנו עשויים לגשת אל המידע שלך, לשמור אותו ולשתף אותו כמענה לבקשה משפטית (כגון צו חיפוש, צו בית משפט או הזמנה לדין), ובלבד שנאמין שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת.

שינויים

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו נפרסם שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה.

דרכים ליצירת קשר chabad770ra@gmail.com

אתה מוזמן להפנות שאלות אלינו לכתובת המייל הבאה:

תאריך עדכון אחרון: פברואר 2021